C L O S E

상담문의

성함

연락처

이메일
메세지

※ 상담문의 용도 외에는 사용되지 않습니다.

상담문의

성함

연락처

이메일
메세지

※ 상담문의 용도 외에는 사용되지 않습니다.

Scroll down
전체메뉴
상담신청

[유럽-헝가리] 헝가리 투자이민 영주권 승인서 발급!

작성자
MCC
작성일
2017-07-10 11:29
조회
160
안녕하세요.

헝가리 영주권 승인을 축하드립니다.

2017년3월18일에 헝가리 투자이민 진행을 위해 국채매입을 위한 투자금을 송금하셨고

2017년3월30일에 부다페스트에 위치한 헝가리이민성에 방문하여 영주권 신청서류를 접수하셨습니다.

통상적으로 영주권 신청 후 30 working days이내에 영주권 신청 결과가 확인되나

헝가리 정부에서 2017년 3월 이후로는 헝가리 투자이민을 받지 않기로 하여

영주권 신청수가 급증함에 따라 수속이 평소보다 길어졌습니다.

하지만 추가서류 요청없이 2017년6월27일에 S**님의 헝가리 영주권이 승인되었습니다.

축하드립니다.

  

[헝가리 영주권 승인서]

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal è Immigration and Refugee Office

S** dél-koreai állampolgár nemzeti letelepedési engedély kiadása iránti kérelmének helyt adok és letelepedését Magyarország területere engedélyezem

=> I am granting S**, a South Korean citizen's application for a national residency permit and I will be allowed to settle in the territory of Hungary

 

 

지금 보이는 페이지 공유하기

회사소개    미국이민    유럽이민    영주권    시민권    커뮤니티    개인정보처리방침    인재채용

              

우리는 최고의 서비스로 고객의 성공을 이끈다. 개인과 회사의 비전이 함께 크는 MCC, 최고의 선택임을 확신합니다.

무료상담신청

성공이민 MCC Since 1999
서울특별시 서초구 서초대로74길 49 강남아르누보시티 2층 MCC
전화 : 02-555-6155 ㅣ 팩스 : 02-555-6156
주말/공휴일 상담전화 : 010-2924-6155
이메일 : mcc@mcc.co.kr
월요일~금요일 오전 9시~6시 (예약시 방문상담/주말상담 가능)
점심시간: 11:40 ~ 12:40
© 1999 MCC HOLDINGS. ALL RIGHTS RESERVED.

※ 상담문의 용도 외에는 사용되지 않습니다.